Kategorie konkursowe


Regulamin


REGULAMIN Produkt Roku „Inteligentny Budynek"

Edycja 2016


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Produkt Roku" jest właściciel portalu Inteligentny Budynek firma Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Koszykowa 6 w Warszawie.
 2. Celem Konkursu jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w inteligentnym budownictwie w Polsce.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane w stosunku do wersji poprzedniej, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na rynku polskim w 2016 roku.
 4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu w odpowiednim terminie w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w regulaminie.


§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 27 stycznia 2017 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 3. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pr.inteligentnybudynek.eu
 4. Firma może zgłosić maksymalnie 5 produktów w każdej kategorii.
 5. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:
  • a. Nazwę, dane teleadresowe, logo oraz opis firmy zgłaszającej produkt;
  • b. Dane osoby zgłaszającej produkt;
  • c. Oficjalną nazwę produktu;
  • d. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
  • e. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
  • f. Krótki opis produktu (do 400 znaków ze spacjami);
  • g. Opis produktu (do 3000 znaków łącznie ze spacjami);
  • h. Jedno lub kilka zdjęć produktu jednoznacznie podpisanych.
 6. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor niezbędne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
 8. W Konkursie, poza zgłoszonymi produktami, mogą wziąć również udział produkty opisywane na portalu Inteligentny Budynek.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach i na portalach internetowych.


§ 3
Kategorie konkursowe

 1. Konkurs „Produkt Roku” portalu internetowego Inteligentny Budynek ma na celu wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:
  • a. Elementy automatyki budynkowej
  • b. Elementy automatyki budynkowej - BMS
  • c. Technologie bezprzewodowe w automatyce budynkowej
  • d. Oprogramowanie
  • e. Systemy bezpieczeństwa, ochrony i monitoringu
  • f. Inteligentne systemy HVAC
  • g. Inteligentne systemy oświetleniowe
  • h. Systemy zarządzania energią - BEMS i smart metering
  • i. Systemy zarządzania energią - źródła odnawialne i smart grid
  • j. Internet Rzeczy w inteligentnych budynkach
  • k. Systemy przeciwpożarowe w budynkach inteligentnych
  • l. Ekrany dotykowe/aplikacje mobilne dot. sterowania w pomieszczeniach/budynkach
 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.


§ 4
Jury konkursowe

 1. Do analizy zgłoszonych produktów Organizator powołuje jury konkursowe, w skład którego wejdą członkowie Redakcji portalu Inteligentny Budynek oraz eksperci inteligentnego budownictwa i automatyki.
 2. Do obowiązków jury konkursowego należy ocena zgłoszonych produktów według kryteriów ustalonych przez Organizatora:
  • Innowacyjność;
  • przydatność w praktyce;
  • łatwość w użyciu;
  • potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu.
 3. Wszyscy członkowie jury konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.
 4. W razie potrzeby jury konkursowe może wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji mogących mieć decydujący wpływ na wejście do ścisłego finału – głosowania Czytelników Naszego portalu internetowego.


§ 5
Etapy konkursu i zasady głosowania

 1. Konkurs „Produkt Roku" portalu Inteligentny Budynek jest wieloetapowy.
 2. W początkowym etapie wszystkie zgłoszone w terminie produkty będą analizowane przez niezależne jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wybiorą oni 3-5 produktów z każdej kategorii, które awansują do ścisłego finału – głosowania Czytelników Naszego portalu. Dopuszcza się kwalifikację większej ilości produktów w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.
 3. Jury konkursowe analizuje i ocenia zgłoszone produkty na posiedzeniu tajnym.
 4. W kolejnym etapie Konkursu o zwycięstwie decydują Czytelnicy Naszego portalu Inteligentny Budynek.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.pr.inteligentnybudynek.eu
 6. Głosowanie trwa od 1 do 31 marca 2017 roku.
 7. Głosujący ma możliwość oddania głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii konkursowej.
 8. Jedna osoba może głosować tylko jeden raz na Produkt z każdej kategorii.
 9. W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę punktów wynikających z sumy z oddanych głosów Czytelników Naszego portalu oraz ocen jury.
 10. Sposób liczenia zwycięskiego produktu – 60% wartości: głosy Czytelników Naszego portalu oraz 40% decyzja jury.
 11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, o zwycięstwie zdecyduje jury konkursowe, które ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
 12. W wyjątkowej sytuacji o zwycięstwie w poszczególnej kategorii zdecyduje jury konkursowe.


§ 6
Promocja konkursu

 1. Konkurs będzie promowany na portalu www.inteligentnybudynek.eu, w cyklicznych newsletterach oraz na imprezach branżowych, które zostały objęte patronatem medialnym przez portal Inteligentny Budynek.
 2. Opisy wybranych zgłoszonych/kandydujących produktów będą zamieszczone na portalu Inteligentny Budynek w specjalnym dziale „Produkt Roku" -według wytycznych ustalonych przez Redakcję portalu.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji na portalu wybranych przez siebie produktów zgłoszonych do konkursu „Produkt Roku".
 4. Produkty, które przejdą do finałowego etapu Konkursu zostaną opisane na stronie internetowej Inteligentny Budynek.
 5. Firmy, których produkty biorą udział w finałowym etapie konkursu – głosowanie Czytelników Naszego portalu, mogą wykorzystywać logo konkursu „Produkt Roku" wyłącznie do celów promocji procesu głosowania w konkursie „Produkt Roku" Inteligentny Budynek.
 6. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Produkt Roku” w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku” w odniesieniu do zwycięskiego produktu.


§ 7
Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.
 2. Zwycięskie firmy będą miały prawo wykorzystywać logotyp „Produkt Roku” w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku” w odniesieniu do zwycięskiego produktu.
 3. Firmy będą miały prawo prezentowania dyplomu „Produkt Roku" podczas wszelkich imprez promocyjnych w Polsce i za granicą.


§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Aktualne informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej: www.pr.inteligentnybudynek.eu.
 2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:
 3. Redakcja Inteligentny Budynek
  Wydawnictwo Trade Media International
  ul. Koszykowa 6
  00-654 Warszawa
  tel. +48 22 852 44 15
  e-mail: redakcja@trademedia.us

 4. Zgłoszenie produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Version in English


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce